Họat động xã hội

 Hương Ký Thực Phẩm rất vinh dự khi có mặt và tham gia chương trình Thiện Nguyện của Câu lạc bộ Bông Sen Trắng.